Etisk företagsutveckling


I samhället idag växer kravet på etiska förhållningssätt. Ett tecken på det kan vi se i utvecklingen av fondmarknaden i USA där c.a 10% av fonderna 1999 hade någon form av etiska förtecken. I Sverige har på samma sätt dessa fondtyper ökat i antal. Globalt har det under 90-talet skett sammandragningar för att stärka de mänskliga rättigheterna och det sker ett arbete för att förändra obalansen mellan Nord och Syd. De senaste decennierna har sett en förstärknig av demokratiernas inflytande i världen. De här tendenserna till etiskt mer kvalificerade hållningar har tiden med sig och de företag och organisationer som följer med har mycket att vinna. Både mänskligt och ekonomiskt.Vill Du fördjupa etiken, och utveckla glädje och effektivitet i Din organisation?


En gemensam hög etik i företaget, internt såväl som externt, skapar en större känsla av mening i både arbetet och livet som helhet..

Att känna verklig livsglädje är en av våra djupaste drivkrafter. Allt arbete sker med en speciell lätthet när man känner glädje i det man gör.

Effektivitet är lika nödvändigt, utan den inget företag. Det är snarast en truism att tala om att medarbetare som känner glädje och meningsfullhet i sitt arbete också är de mest effektiva.


Dan Landgré AB kan erbjuda en process som bearbetar företaget som helhet genom rådgivning/mentorskap till företagsledningen, metodutveckling, speciellt kommunikation, och utbildning till samtliga medarbetare. Processen läggs upp efter företagets förutsättningar och önskemål. Innehållet i metod och lärande är dels generaliserat dels anpassat till respektive medarbetare/grupp. Generellt inbegriper det både direkt tillämpbara tekniker respektive processer som innebär ett individuellt växande över tid.